KONTAKT +48 509 310 603 +48 22 72 886 72 Pn - Pt: 11:00 – 19:00 Sob: 10:00 - 17:00

Polityka prywatności sklepu internetowego

                                                                               § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Strony internetowej oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 
                                                                                        § 2 Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: l lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 
                                                                                    § 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych
1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
  a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  c) w celu korzystania z usługi Zapytaj o produkt, usługi Szybka ankieta, tj. wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  d) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
  e) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
  f) w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook, Instagram w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g) w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, 
  h) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 
2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
  a) w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzany jest adres e-mail, 
  b)w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
  c) w celu realizacji usługi Zapytaj o produkt, usługi Szybka ankieta przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,
  d) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
  e) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
  f) w celu skorzystania z formularza kontaktowego, przetwarzany jest adres e-mail,
  g) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail.
 
                                                                                        § 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
  a) firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
  b) banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  c) podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:
  a) podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
  b) podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

 
                                                                                        § 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  c) do sprostowania (art. 16 RODO),
  d) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
     • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
     • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
     • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
     • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. (art. 21 RODO),
  h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

                                                                                      § 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

                                                                                       § 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
  a) zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
  b) rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
  c) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

                                                                                      § 8 Przekazywanie danych do Państw trzecich 
                                                                                (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Polityka Cookies

                                                                                   § 1 Pliki Cookies
1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.
2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.
3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

                                                                                   § 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies
1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies:
  a) cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  b) cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Ze względu na cel ich stosowanie Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:
  a) niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
  b) statystyczne i analityczne – pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Przykładowo zapisujemy, jak często odwiedzany jest nasz Sklep i jak długo jest przeglądany.
  c) marketingowe i remarketingowe – stosowane w celu śledzenia osób odwiedzających nasz Sklep, sprawdzamy co konkretna osoba przegląda oraz co kupuje. Głównym celem tych plików jest dopasowanie do reklam do osoby odwiedzającej nasz Sklep. W ten sposób, osoba odwiedzająca zobaczy tylko te reklamy, które mogą być interesujące tylko dla niej.
 
3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
  a) rozpowszechniania Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
  b) zbierania anonimowych danych statystycznych, monitorowania ruchu sieciowego za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 
                                                                                   § 3 Narzędzia społecznościowe
Strona internetowa używa wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Facebook, Instagram. Poniżej szczegóły:
  a) Facebook – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować naszą Stronę internetową z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,
  b) Instagram – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagrem.com.

                                                                                    § 4 Zarządzanie plikami cookies
1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie. 

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie www.starsport.com.pl można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Ustawienia”, znajdujący się na banerze, zawierający informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Ustawienia” pojawią się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i możliwość ich konfiguracji. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na pliki cookies poprzez  zaznaczenie wybranych plików a następnie kliknięcie na przycisk „Akceptuj”.