Kontakt +48 509 310 603 +48 22 728 86 72  +48 22 728 86 70
Pn - Pt: 11:00 - 19:00 Sob 11:00 - 17:00

Regulamin sklepu internetowego www.starsport.com.pl

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne
Rozdział 2 – Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Rozdział 3 – Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
Rozdział 4 – Składnie zamówień
Rozdział 5 – Ceny towarów
Rozdział 6 – Sposoby i terminy płatności za towar
Rozdział 7 – Terminy, sposoby i koszty dostawy
Rozdział 8 – Procedura rozpatrywania reklamacji
Rozdział 9 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Rozdział 10 – Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Rozdział 11 – Odstąpienie od umowy
Rozdział 12 – Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych
Rozdział 13 – Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną
Rozdział 14 – Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Rozdział 15 – Postanowienia Końcowe

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym , który prowadzony jest przez wspólników prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, wspólnicy: Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603, adres działalności gospodarczej spółki: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, adres poczty elektronicznej: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl  numer telefonu: 509 310 603, 22 728 86 72 lub 22 728 86 70.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres korespondencyjny / Obsługa reklamacji:
  „STAR” Irina i Andrzej Płoscy
  ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków
  Poczta elektroniczna: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl
  Kontakt telefoniczny:
  telefon komórkowy: 509 310 603 (opłata wg stawki operatora)
  telefon stacjonarny: 22 728 86 72, 22 728 86 70 (opłata wg stawki operatora)
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 11:00-19:00, sobota – 11:00-17:00
 3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie.
  • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
  • Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym
  • Sprzedawca/Usługodawca – „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, wspólnicy: Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603, adres działalności gospodarczej spółki (adres do doręczeń): ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, adres poczty elektronicznej: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl  numer telefonu: 509 310 603, 22 728 86 72 lub 22 728 86 70.

§ 2

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF http://get.adobe.com/pl/reader
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi związane z rejestracją i prowadzeniem Konta Klienta, usługi dotyczące złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia a także usługi dodatkowe: „Zapytaj o produkt”, „Wypełnij szybką ankietę”.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

Rozdział 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 3

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • włączona obsługa JavaScript, Flash, plików Cookies,
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
  1.  minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Rozdział 3
Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
§ 3

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja”, jaka dostępna jest na stronie Sklepu a następnie należy podać dane logowania: adres e-mail, hasło, powtórz hasło oraz dane teleadresowe: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu.
 2. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 1 należy kliknąć na ikonę „Zakładam Konto”. Następnie na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub w formie pisemnej na adres: „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, ul. Świerkowej 7, 05-802 Pruszków. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

Rozdział 4
Składanie zamówień
§ 5

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj do koszyka” oraz kliknąć na ikonę „Złóż zamówienie”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie mamy do wyboru następujące opcje:
  • kontynuować zakupy – klikamy na ikonę „Powrót do zakupów”,
  • przeliczyć zawartość koszyka – klikamy na ikonę „Przelicz koszyk”,
  • sfinalizować zamówienie – klikamy na ikonę „Następny krok”.
 3. W kolejnym kroku Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, poprzez wybór następujących wariantów:
  • jako Klient zarejestrowany i posiadający Konto – zaznaczamy „Posiadam konto w sklepie www.starsport.com.pl",
  • jako nowy Klient nieposiadający Konta – zaznaczamy „Nie posiadam konta, chcę się zarejestrować”,
  • zakupy bez rejestracji – zaznaczamy „Kontynuuj bez rejestracji”.
 4. W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia (opcja: zakupy bez rejestracji), należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail. W kolejnym kroku, dokonujemy wyboru sposobu płatności i dostawy.
 5. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Składam zamówienie i płacę”. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Rozdział 5
Ceny towarów
§ 6

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).  Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 2. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

Rozdział 6
Sposoby i terminy płatności za towar
§ 7

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • eRaty Santander Consumer Bank – płatność odbywa się w całości lub w części ze środków pochodzących z kredytu realizowanego przy współpracy z Santander Consumer Bank (szczegółowe informacje na temat systemu ratalnego dostępne są na stronie Sklepu po kliknięciu na ikonę „eraty”),
  • płatność za pobraniem – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
  • płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy (posiadamy terminal płatniczy).
 2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez PEKAO SA – nr rachunku: 18 1240 6380 1111 0000 5112 6429. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Rozdział 7
Terminy, sposoby i koszty dostawy
§ 8

 1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
  • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  • przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Informacja na temat przesyłek (bieżące śledzenie przesyłek) dostępna jest na stronie GLS https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek
 3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Wysyłka i płatności”.
 4. W przypadku odbioru osobistego, towar można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Świerkowej 7, 05-802 Pruszków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz w sobotę od 11:00 do 17:00.

Rozdział 8
Procedura rozpatrywania reklamacji
§ 8

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczna i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
  • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  • pisemnie na adres: "STAR" Irina i Andrzej Płoscy, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków
  • drogą elektroniczną: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl
  • telefonicznie pod numerami: 509 310 603, lub 22 728 86 72, 22 728 86 70.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §9 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: "STAR" Irina i Andrzej Płoscy, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. 

Rozdział 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 10

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
  • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady|dlakonsumentow.pl| |porady|dlakonsumentow.pl
 3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa http://wiih.org.pl/
 4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr|uokik.gov.pl| |kontakt.adr|uokik.gov.pl
 5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej „STAR” Irina i Andrzej Płoscy do kontaktu to: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl

Rozdział 10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 11

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać: telefonicznie: 509 310 603, lub 22 728 86 72, 22 728 86 70, za pośrednictwem poczty e-mail: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl  lub pisemnie na adres: „STAR” Irina i Andrzej Płoscy ul. Świerkowa 7, 05 – 802 Pruszków.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

Rozdział 11
Odstąpienie od umowy
§ 12

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §12 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub w formie pisemnej na adres: „STAR” Irina i Andrzej Płoscy ul. Świerkowa 7, 05 – 802 Pruszków.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „STAR” Irina i Andrzej Płoscy ul. Świerkowa 7, 05 – 802 Pruszków.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział 12
Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych
§ 13

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Składam zamówienie i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie/zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto”.

Rozdział 13
Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 14

 1. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Zapytaj o produkt”. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, wpisać temat wiadomości oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Usługa „Wypełnij szybką ankietę” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia dopasowanie produktów do potrzeb Klienta. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na stronie głównej Sklepu kliknąć na ikonę „Wypełnij szybką ankietę”. Następnie należy podać następujące dane umożliwiające dopasowanie oferty do potrzeb Klienta:
  • imię, adres e-mail, numer telefonu,
  • określić produkt, który nas interesuje, do wyboru mamy: narty, buty narciarskie, kije narciarskie, kask, snowboard, buty snowboardowe, wiązania,
  • określić kwotę pieniędzy, jaką możemy przeznaczyć na zakup,
  • wskazać osobę, która będzie użytkować rzecz,
  • podać wzrost, waga, długość stopy, wiek, określić swoje umiejętności, preferowany styl jazdy,
  • wpisać uwagi dotyczące produktu,
  • kliknąć na ikonę „Wyślij”.

Rozdział 14
Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
§ 15

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do GIODO (nazwa zbioru: Klienci Sklepu internetowego – numer księgi: 133891).
 2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych możliwy jest po zalogowaniu do Konta, a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub pisemnie na adres: „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.

Rozdział 15
Postanowienia Końcowe
§ 16

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, w przypadku przebudowy Sklepu internetowego mającej wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty e-mail, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 maj 2017 roku.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: "STAR" Irina i Andrzej Płoscy, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, adres e-mail: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl numer telefonu: 509 310 603 lub 22 728 86 72
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.