KONTAKT +48 509 310 603 +48 22 72 886 72 Pn - Pt: 11:00 – 19:00 Sob: 10:00 - 17:00

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.starsport.com.pl, prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny / Obsługa reklamacji:

„STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski

ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków

Poczta elektroniczna:

Kontakt telefoniczny: 509 310 603 lub 22 7288672 (koszt połączenia wg stawki operatora).

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

  a) Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień. 
  b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
  c) Konsument – zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  e) Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  f) Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, adres: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
  g) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
  h) Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.starsport.com.pl
  i) Sprzedawca/Usługodawca – „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, adres: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.
  j) Towar – produkt dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  k) Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania. 
  l) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.
 m) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę to:
  a) Blog – usługa dostępna dla Usługobiorców, po przejściu do zakładki „Blog”, gdzie dostępna jest baza wiedzy na temat nart i akcesoriów związanych z narciarstwem. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili zaprzestania korzystania z usługi „Blog” poprzez zamknięcie strony Bloga. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 
  b) Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  c) Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  d) Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Przypomnij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  e) Szybka ankieta – usługa umożliwiająca stworzenie indywidualnej oferty dla Klienta. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na zakładkę „Wypełnij szybką ankietę”, następnie należy podać dane umożliwiające Sprzedawcy dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Sprzedawca po zapoznaniu się z przesłaną ankietą, przygotowuje ofertę dopasowaną do potrzeb Klienta, po czym kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
  f) Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie informacji poprzez dedykowane okienko „Wyszukaj”, dostępne na stronie Sklepu internetowego. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  g) Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego Regulaminu.
  h) Zapytaj o produkt – usługa umożliwiająca złożenie zapytania o szczegóły wybranego Towaru, dostępna na karcie Towaru po kliknięciu na przycisk „Zapytaj o produkt”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem. 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
 
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:
   a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail,
  c) przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari w wersji z ostatnich 12 miesięcy,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript, 
  e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.
4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
5. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.
6. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
  a) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  b) korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
  c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
  e) niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej,
  f) nieudostępniania danych potrzebnych do zalogowania się do Konta na Sklepie internetowym osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Usługobiorcę osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w zdaniu poprzednim ponosi Usługobiorca,
  g) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta, a także innych usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały wskazane w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  a) złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
  b) programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
  c) włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
  d) wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
  e) spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Sklepu internetowego, w szczególności inny wygląd strony Sklepu, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Sklepu internetowego i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 5 Usługa Konto

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, śledzić status złożonego zamówienia, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania kolejno następujących czynności:

 1. w zakładce „Zaloguj”, kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”,
 2. podać dane do logowania (adres e-mail, hasło),
 3. podać dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu),
 4. zapoznać się z regulaminem Sklepu,
 5. zapoznać się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
 6. kliknąć na przycisk „Zakładam Konto”.
3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonanej rejestracji. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Zaloguj” po podaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj się”.
5. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta, a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Moje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwe jest również drogą elektroniczną na adres e-mail:
6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w formie pisemnej na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.
7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, tylko z ważnych powodów, do których w szczególności należą:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej prowadzenia Konta lub umów zawieranych na odległość,
  b) naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
  c) zmiany sposobu świadczenia usług wynikających ze względów technicznych,
  d) brak aktywności Usługobiorcy w Sklepie internetowym oraz brak logowania do Konta przez okres minimum 3 lat, co jest związane z ochroną danych osobowych,
  e) zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. 
8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 6 Usługa Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące czynności:
  a) wybrać interesujący Cię Towar dostępny w ofercie Sprzedawcy,
  b) potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”,
  c) przejść do koszyka gdzie istnieje możliwość kontynuowania zakupów po kliknięciu na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizowania zakupu klikając na przycisk „Złóż zamówienie”,
  d) w koszyku zakupów istnieje możliwość zwiększenia / zmniejszenia ilości wybranego asortymentu a także istnieje możliwość samodzielnego usunięcia Towarów. 
 
3. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru są następujące opcje:
  a) logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania do Konta, należy zaznaczyć checkbox „Posiadam Konto w Sklepie www.starsport.com.pl” a następnie należy wpisać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”,
  b) rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego Klienta w Sklepie internetowym, w celu rejestracji Konta, należy zaznaczyć checkbox „Nie posiadam Konta, chcę się zarejestrować”,
  c) zamówienie składane bez rejestracji, czyli przy pomocy formularza zamówienia po zaznaczeniu checkbox’a „Kontynuuj bez rejestracji” – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania.
 
4. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Składam zamówienie i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, sposobu dostarczenia Towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

5. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia pola „Faktura”, oraz podanie nazwy Przedsiębiorcy, numeru NIP. 

6. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Składam zamówienie i płacę”. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej jako załącznik w pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 

9. Zgoda Klienta na wystawianie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej, nie wyłącza prawa Klienta do wystawiania i wysyłania faktur w formie papierowej. Klient w każdym momencie ma możliwość cofnięcia zgody o której mowa w punkcie 9 powyżej. W przypadku braku akceptacji Klienta na wystawianie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. wystąpienie problemów technicznych po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę w wersji papierowej, oraz dostarczy ją na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

§ 7 Ceny towarów

1. Ceny Towarów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

§ 8 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24,
  c) płatność przy odbiorze może być uregulowana:
      • w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie sprzedaży, płatność następuje gotówką lub kartą płatniczą (Sprzedawca dysponuje terminalem płatniczym),
      • w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
 
2. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PEKAO SA, nr rachunku: 18 1240 6380 1111 0000 5112 6429. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 
3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Przelewy24 realizuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.
 
4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (Przelewy24), płatność należy uregulować w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze przesyłki, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.
 
5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Dostawa towarów

1. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem GLS.
 
2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:  
  a) przy płatności przelewem termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  b) przy płatności przy odbiorze, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
3. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 
4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego Towaru w Punkcie sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailem. 
 
5. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie Towaru lub podczas składania zamówienia, wskazano inny termin. Termin przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:
  a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  b) przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 
6. Informację o Towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 10 Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad, zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 
2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 
3. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 
4. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:
  a) bezpośrednio w Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę,
  b) pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków,
  c) w formie elektronicznej na adres:
 
5. Reklamację można również złożyć korzystając z wzoru formularza reklamacji jaki dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje”. Formularz reklamacji stanowi jedynie wzór, z którego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta nie musi korzystać.
 
6. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 
7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu reklamacyjnym.

§ 11 Rękojmia dla Przedsiębiorców 

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub brak zgodności Towaru z umową wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 12 Gwarancja

Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Towary dostępne w ofercie Sklepu. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, co oznacza, iż Klient reklamuje produkt bezpośrednio u producenta, który udzielił gwarancji. W przypadku, gdy Klient złoży reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie przekazuje reklamację do producenta.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  a) zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa http://wiih.org.pl/ 
  b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  d) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 
3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to:
 
4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 14 14 ust. 8 i ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
  b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.
11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. 

2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 16 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534-21-36-550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534-101-72-05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534-001-55-17, REGON: 010279603.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu świadczenia usługi dotyczącej rejestracji oraz prowadzenia Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
 2. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,
 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
 4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:

 1. podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
 2. podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umowy na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (w formie pliku PDF). 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
  b) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c) zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.
4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Zdjęcia Towarów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024 r.
 
 Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
 

– Adresat: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, adres e-mail: numer telefonu: 509 310 603
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić