KONTAKT +48 509 310 603 +48 22 72 886 72 biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl Poniedziałek-piątek 11:00 - 20:00 / Sobota: 11:00 - 18:00

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.starsport.com.pl, prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres korespondencyjny / Obsługa reklamacji:
  „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski
  ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków
  Poczta elektroniczna: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl
  Kontakt telefoniczny: 509 310 603 (koszt połączenia wg stawki operatora).
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  1. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.
  2. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, adres: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
  6. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.starsport.com.pl
  7. Sprzedawca/Usługodawca – „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, adres: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.
  8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
    

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Usługa związana z rejestracją Konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym. Procedura dotycząca rejestracji Konta została szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Usługa umożliwiająca składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży na odległość. Procedura dotycząca składania zamówień została szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługa Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „logowanie”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Przypomnij”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Usługa Zapytaj o produkt – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania o produktach dostępnych w Sklepie. Aby zapytać o produkt należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, następnie należy podać imię, adres e-mail, wpisać treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Usługa Szybka ankieta – usługa umożliwiająca stworzenie indywidualnej oferty dla Klienta. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na zakładkę „Wypełnij szybką ankietę”, następnie należy podać dane umożliwiające Sprzedawcy dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Sprzedawca po zapoznaniu się z przesłaną ankietą, przygotowuje ofertę dopasowaną do potrzeb Klienta, a następnie kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
   

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,
  4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.
 4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
  3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
  5. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.
 5. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka prywatności”.
   

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
  2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
  3. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
  4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
  5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
 3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany.
 4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
   

§ 5 Rejestracja Konta

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji Konta. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.
 2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:
  1. kliknąć na zakładkę „Rejestracja”,
  2. podać dane do logowania (adres e-mail, hasło),
  3. podać dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu),
  4. zapoznać się z regulaminem Sklepu,
  5. zapoznać się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
  6. kliknąć na przycisk „Zakładam Konto”.
 3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
 4. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Logowanie”, po wpisaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj się”.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Konta w Sklepie internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub w formie pisemnej na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
 7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska), a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.
   

§ 6 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie należy kliknąć na przycisk „Złóż zamówienie”.
 3. W kolejnym kroku, Klient ma następujące możliwości:
  1. kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Powrót do zakupów”,
  2. zwiększyć, zmniejszyć lub usunąć wybrany produkt z koszyka, klikając na przycisk „Przeliczyć koszyk”,
  3. sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Następny krok”.
 4. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru są następujące opcje:
  1. logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania do Konta, należy zaznaczyć checkbox „Posiadam Konto w Sklepie www.starsport.com.pl” a następnie należy wpisać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”,
  2. rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego Klienta w Sklepie internetowym, w celu rejestracji Konta, należy zaznaczyć checkbox „Nie posiadam Konta, chcę się zarejestrować”,
  3. zamówienie składane bez rejestracji, czyli przy pomocy formularza zamówienia po zaznaczeniu checkbox’a „Kontynuuj bez rejestracji” – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania.
 5. Podczas składania zamówienia, do chwili kliknięcia na przycisk „Składam zamówienie i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Wystawiony paragon lub faktura VAT są dostarczane wraz z towarem przez Sprzedawcę.
 7. Po skompletowaniu całości zamówienia, podaniu danych adresowych do wysyłki, wybraniu sposobu dostawy oraz sposobu płatności, Klient składa zamówienie klikając na przycisk „Składam zamówienie i płacę”.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
   

§ 7 Ceny towarów

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
   

§ 8 Płatność za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  3. płatności przy odbiorze mogą być uregulowane:
   • w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie sprzedaży, płatność następuje gotówką lub kartą płatniczą (Sprzedawca dysponuje terminalem płatniczym),
   • w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PEKAO SA, nr rachunku: 18 1240 6380 1111 0000 5112 6429. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (Przelewy24), płatność należy uregulować w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku wybrania płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.
 5. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Przelewy24 realizuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
   

§ 9 Dostawa towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, GLS, DHL w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
  1. przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przy płatności przy odbiorze, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego w Punkcie sprzedaży pod adresem: ul. Świerkowa 7, 05 – 802 Pruszków. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano krótszy termin.
 5. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:
  1. przy płatnościach przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.
   

§ 10 Rękojmia

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
  2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca. Natomiast, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru ponosi Klient.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).
   

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub pisemnie na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3.  Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
    

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  1. zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3a, 00 – 015 Warszawa (http://wiih.org.pl),
  2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora,
  5. skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady|dlakonsumentow.pl| |porady|dlakonsumentow.pl.
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr|uokik.gov.pl| |kontakt.adr|uokik.gov.pl
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl.
   

§ 13 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl a także w firmie pisemnej na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
  1. wskazać, czego dotyczy reklamacja,
  2. podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
  3. podać opis okoliczności zdarzenia,
  4. podać imię, nazwisko lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację, a także adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, z uwagi, że odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona w formie pisemnej), numer telefonu.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
   

§ 14 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, tj. Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, REGON: 011226158, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl lub pisemnie: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
  1. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  2. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
  4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
  5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego,
  3. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
  4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
  5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
  1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  3. podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:
  1. podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
  2. podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
  1. zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
  2. rejestracji Konta w Sklepie. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
  3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
  8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
 9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z określonej usługi w Sklepie) chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl
  2. w formie pisemnej na adres: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków.
 10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.
 11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
  1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.
    

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
  2. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego
  3. zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy,
  4. zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.
 4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 7. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 luty 2020 r.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: „STAR” Irina Płoska, Andrzej Płoski, ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, adres e-mail: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl numer telefonu: 509 310 603

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

MARKI